Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 22 սեպտեմբերի 2016 թվականի N 966-Ն որոշմամբ կառավարության  "Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստը նշանակելու և վճարելու կարգը հաստատելու ..որոշման մեջ  կատարվել   լրացում, որով սահմանվել է, որ խնամքի նպաստը նշանակվում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գրանցված գործատուի մոտ աշխատող` խնամքի արձակուրդում գտնվող ծնողին, եթե նա և իր երեխան բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված են Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության վայրի հասցեով և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում երեխայի ծնողներին խնամքի նպաստ չի նշանակվել:
Որոշումն ուժի մեջ է մտել :

Ծնողական իրավունքներից զրկելը

Երեխայի դաստիարակության, առողջության, լիարժեք ու ներդաշնակ զարգացման ապահովումը յուրաքանչյուր ծնողի պարտականությունն է: Ծնողական պարտականությունները չարամտորեն չկատարելու, երեխայի վրա իր հակաբարոյական վարքագծով վնասակար ազդեցություն ունենալու, ինչպես նաև օրենքով ամրագրված այլ դեպքերում, օրենդիրը, երեխայի շահերից ելնելով, հնարավոր է համարում զրկել ծնողին ծնողական իրավունքներից: Ծնողական իրավունքներից զրկելը դիտարկվում է որպես երեխայի շահերի պաշտպանության կարևորագույն, բայց և՝ ծայրահեղ միջոց:

Աշխատանքային գրքույկները շրջանառությունից դուրս են գալիս 2016 թ-ի ավարտից հետո

Դեռևս 2015 թ-ի հունիսին ընդունված օրենքով, որով փոփոխություն է կատարվել ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում՝ ուժը կորցրած է համարել ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 90 հոդվածը, որը վերաբերում է աշխատանքային գրքույկին: Նույն օրենքով սահմանվել է նաև, որ աշխատանքային գրքույկների ներկայացման պարտադիր պահանջը դադարեցվում է 2017 թվականի հունվարի 1-ից հետո աշխատանքի ընդունվողների մասով:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Flate creative agency