Ծառայությունների տրամադրման պայմանները

 - Քրեական և դատավարական հարցերով խորհրդատվություն չի տրամադրվում

 - Մատուցված ծառայությունների գաղտնիությունը  երաշխավորվում է

 -Գրասենյակի կողմից մատուցվող ծառայությունների համար վճարները հաստատուն չենարժեքը պայմանավորված է կոնկրետ գործի առանձնահատկություններովաշխատանքի ծավալով, ներգրավված փաստաբանի որակավորմամբ և դրա համար հատկացվող ժամանակով

 -Ծառայությունների համար վճարումները կարող է կատարվել ինչպես նախօրոք, այնպես գործի ավարտից հետոսահմանվում է Կողմերի համաձայնությամբ

 -Մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումներն ընդունվում են անկանխիկ եղանակով` Ընկերության` բանկի հաշվարկային հաշվին դրամական միջոցները փոխանցելու միջոցով

 -Կազմված դիմումների, բողոքների, հայցադիմումների, պայմանագրերի, հարցումների և այլ փաստաթղթերի տրամադրումը երրորդ անձանց առանց Այլեքս փաստաբանական գրասենյակի կողմից տրված նախնական համաձայնության արգելվում է և կարող է առաջացնել օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվություն:

- Որևէ անձին կամ կազմակերպությանն ուղղված գրությունը պայմանագիր կնքելու առաջարկ չի հանդիսանումկամ որևէ դրամական պարտավորություն առաջացնելուն ուղղված չէ քանի դեռ այդ մասին հստակ նշված է գրության մեջ

Նյութերի օգտագործման կարգը

 - Կայքում տեղակայված նյութերն օգտագործելիս կամ  հղում կատարելիս «Այլեքս փաստաբանական գրասենյակ» գրառումը և ակտիվ հղում կայքի համապատասխան էջ տեղադրելը պարտադիր է

 -Հեղինակային նյութերն արտահայտում են միայն նյութի հեղինակների կարծիքը որևէ հարցի վերաբերյալ  

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Flate creative agency