Համաձայնագրի նպատակն է կողմերի միջև զարգացնել տնտեսական հարաբերությունները, բարելավել հարկային հարցերով համագործակցությունը և ապահովել հարկերի արդյունավետ ու պատշաճ հավաքումը, բացառել եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը և այդպիսով նվազեցնել եկամտային ու գույքային հարկերի հետ կապված խոչընդոտների բացասական ազդեցությունը միջազգային առևտրի և ներդրումների վրա, ինչպես նաև ստեղծել կանխատեսելի և կայուն հարկային դաշտ:

Համաձայնագրով, մասնավորապես, սահմանվում են ռեզիդենտի կարգավիճակը (հոդված 4), մշտական հաստատության հասկացությունը (հոդված 5), անշարժ գույքից եկամուտ և ձեռնարկատիրական գործունեությունից շահույթ ստանալուն վերաբերող դրույթներ (հոդվածներ 6, 7), ծովային և օդային փոխադրումներին, փոխկապակցված ձեռնարկություններին և շահաբաժիններին վերաբերող դրույթներ (հոդվածներ 8, 9, 10), տոկոսները և ռոյալթիները կարգավորող դրույթներ (հոդվածներ 11, 12), ինչպես նաև Համաձայնագրի գործողության համար անհրաժեշտ այլ ընթացակարգային պահանջներ և պայմաններ:
Համաձայնագրով սահմանվում են պայմանավորվող պետություններից մեկի կամ երկուսի ռեզիդենտ հանդիսացող անձանց` հարկման ենթակա գույքը և եկամուտների տեսակները, այդ թվում` շարժական կամ անշարժ գույքի օտարումից ստացվող եկամուտների հարկերը, ձեռնարկությունների կողմից վճարվող աշխատավարձերի և այլ վճարումների ամբողջ գումարների հարկերը, ինչպես նաև գույքի հավելաճի գումարների հարկերը:
Հայաստանի Հանրապետությունում Համաձայնագիրը կիրառվելու է շահութահարկի, եկամտահարկի և գույքահարկի նկատմամբ (հոդված 2, կետ 3, ենթակետ «ա»):
Համաձայնագրի կողմերը պարտավորություն են ստանձնում ձեռնպահ մնալ պայմանավորվող մյուս կողմի կամ երկուսի ռեզիդենտ հանդիսացող անձանց ստացած այն եկամուտը հարկելուց, որի հարկման իրավունքը Համաձայնագրով վերապահված է մյուս պայմանավորվող կողմին և ընդհակառակը:
Բացի վերոհիշյալ պարտավորություններից, Հայաստանի Հանրապետությունը` փոխադարձության հիման վրա, ստանձնում է մի շարք այլ պարտավորություններ, մասնավորապես.
- ապահովել, որպեսզի ՀՀ իրավասու մարմինները գերմանական կողմի իրավասու մարմիններին ծանուցեն ՀՀ հարկային օրենքներում կատարված յուրաքանչյուր էական փոփոխության մասին (հոդված 2, կետ 4),
 չհարկել գերմանական կողմի ռեզիդենտ հանդիսացող կամ անմիջապես մինչև ՀՀ ժամանելը գերմանական կողմի ռեզիդենտ հանդիսացած և Հայաստանի Հանրապետությունում բացառապես իրենց ուսման կամ մասնագիտացման նպատակով գտնվող ուսանողին կամ աշխատանքային ստաժ անցնողին` Հայաստանի Հանրապետությունում իրենց կեցության, ուսման կամ մասնագիտացման կապակցությամբ ստացված վճարումներից` պայմանով, որ այդ վճարումներն առաջանում են Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվող աղբյուրներից (հոդված 19, կետ 2),
Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության քաղաքացիներին, ինչպես նաև քաղաքացիություն չունեցող, բայց Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող անձանց Հայաստանի Հանրապետությունում չենթարկել այլ կամ ավելի ծանր որևէ հարկման կամ դրա հետ կապված որևէ պարտավորության, քան այն հարկումն ու դրա հետ կապված պարտավորություններն են, որոնց նույն հանգամանքներում ենթարկվում են կամ կարող են ենթարկվել ՀՀ քաղաքացիները (հոդված 23, կետեր 1 և 2),
 երաշխավորել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գերմանական ձեռնարկության ունեցած մշտական հաստատության հարկումը չլինի պակաս բարենպաստ Հայաստանի Հանրապետության համանման գործունեություն իրականացնող ձեռնարկության հարկումից (հոդված 23, կետ 3),
ՀՀ ձեռնարկություններին, որոնց գույքն ամբողջությամբ կամ մասամբ պատկանում է կամ ուղղակիորեն կամ անուղղակի կերպով վերահսկվում է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության մեկ կամ մի քանի ռեզիդենտների կողմից, Հայաստանի Հանրապետությունում չենթարկել այլ ավելի ծանր հարկման կամ դրա հետ կապված որևէ պահանջի, քան այն հարկումն է կամ դրա հետ կապված պարտավորությունները, որոնց ենթարկվում են կամ կարող են ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության այլ նման ձեռնարկությունները (հոդված 23, կետ 5),
ապահովել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինները Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության իրավասու մարմինների հետ փոխանակեն տեղեկություններ, որոնք պատշաճ կհամարվեն Համաձայնագրի դրույթների իրականացման կամ ներքին օրենքների կիրառման կամ կատարման համար, և երաշխավորել, որ ՀՀ կողմից ստացված այդ տեղեկությունը կհամարվի գաղտնի և կհաղորդվի միայն այն անձանց կամ մարմիններին (այդ թվում` դատարաններին և վարչական մարմիններին), որոնք առնչվում են համապատասխան հարկերի գնահատմանը կամ գանձմանը, հարկադիր բռնագանձմանը կամ դատական հետապնդմանը, բողոքարկումների քննմանը, ինչպես նաև երաշխավորել, որ այդ անձինք կամ մարմինները տեղեկությունը կօգտագործեն միայն այդպիսի նպատակների համար (հոդված 25, կետեր 1 և 2),
ապահովել միջազգային իրավունքի գերակայությունն ամեն անգամ, երբ սահմանվում է Համաձայնագրի տարածքային կիրառման շրջանակը (Արձանագրության 1-ին կետ) և այլն:
Համաձայնագիրը ենթակա է վավերացման և ուժի մեջ է մտնում վավերագրերի փոխանակման օրը (Համաձայնագրի 31-րդ հոդված) և գործում մինչև Պայմանավորվող պետությունների կողմից դրա գործողության դադարեցումը:

 

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital