Ծնողական իրավունքներից զրկելը

Երեխայի դաստիարակության, առողջության, լիարժեք ու ներդաշնակ զարգացման ապահովումը յուրաքանչյուր ծնողի պարտականությունն է: Ծնողական պարտականությունները չարամտորեն չկատարելու, երեխայի վրա իր հակաբարոյական վարքագծով վնասակար ազդեցություն ունենալու, ինչպես նաև օրենքով ամրագրված այլ դեպքերում, օրենդիրը, երեխայի շահերից ելնելով, հնարավոր է համարում զրկել ծնողին ծնողական իրավունքներից: Ծնողական իրավունքներից զրկելը դիտարկվում է որպես երեխայի շահերի պաշտպանության կարևորագույն, բայց և՝ ծայրահեղ միջոց:

Աշխատանքային գրքույկները շրջանառությունից դուրս են գալիս 2016 թ-ի ավարտից հետո

Դեռևս 2015 թ-ի հունիսին ընդունված օրենքով, որով փոփոխություն է կատարվել ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում՝ ուժը կորցրած է համարել ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 90 հոդվածը, որը վերաբերում է աշխատանքային գրքույկին: Նույն օրենքով սահմանվել է նաև, որ աշխատանքային գրքույկների ներկայացման պարտադիր պահանջը դադարեցվում է 2017 թվականի հունվարի 1-ից հետո աշխատանքի ընդունվողների մասով:

Փոխառության պայմանագրով մի կողմը մյուս կողմից պարտքով տալիս է գումար. Փոխառության պայմանագիրը պարտքով գումար վերցնելու ամենատարածված իրավական գործիքներից է, որը կարող է կնքվել ինչպես հասարակ  գրավոր ձևով այնպես էլ նոտարական կարգով: Փոխառությունը կարող է լինել ինչպես տոկոսով այնպես էլ անտոկոս: Ինչպես ցանկացած պայմանագիր, այնպես էլ փոխառության պայմանագիրն ունի որոշակի առանձնահատկություններ, որոնց պետք է հետևել և որոնց չհետևելը կարող է առաջացնել բացասական հետևանքներ կամ պարտքով գումար տրամադրողի կամ ստացողի համար:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital