Ծառայությունների տրամադրման պայմանները

 - Քրեական և դատավարական հարցերով խորհրդատվություն չի տրամադրվում

 - Մատուցված ծառայությունների գաղտնիությունը  երաշխավորվում է

 -Գրասենյակի կողմից մատուցվող ծառայությունների համար վճարները հաստատուն չենարժեքը պայմանավորված է կոնկրետ գործի առանձնահատկություններովաշխատանքի ծավալով, ներգրավված փաստաբանի որակավորմամբ և դրա համար հատկացվող ժամանակով, սույն կանոններով սահմանված հանձնարարությունների համար հաշվարկվող վճարներով:

 -Ծառայությունների համար վճարումները կարող է կատարվել ինչպես նախօրոք, այնպես գործի ավարտից հետոսահմանվում է Կողմերի համաձայնությամբ կամ կիրառվում է սույն կանոններով սահմանված կարգը և ժամկետները:

 -Մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումներն ընդունվում են անկանխիկ եղանակով` Ընկերության` բանկի հաշվարկային հաշվին դրամական միջոցները փոխանցելու միջոցով կամ սույն կանոններով սահմանված կարգով և ժամկետներով:

 -Կազմված դիմումների, բողոքների, հայցադիմումների, պայմանագրերի, հարցումների և այլ փաստաթղթերի տրամադրումը երրորդ անձանց առանց Այլեքս փաստաբանական գրասենյակի կողմից տրված նախնական համաձայնության արգելվում է և կարող է առաջացնել օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվություն:

- Որևէ անձին կամ կազմակերպությանն ուղղված Այլեքս փաստաբանական գրասենյակի գրությունը պայմանագիր կնքելու առաջարկ չի հանդիսանում կամ որևէ դրամական պարտավորություն առաջացնելուն ուղղված չէ քանի դեռ այդ մասին հստակ նշված է գրության մեջ:

-Այլեքս փաստաբանական գրասենյակին ուղղված որևէ աշխատանք կատարելու կամ ծառայություն մատուցելու գրությունները կախված դրանց բնույթից, տևողությունից և այլ պայմաններից, որի որոշելու բացառիկ իրավասությունը վերապահվում է Այլեքս փաստաբանական գրասենյակին, կարող են համարվել Հանձնարարություններ:

- Հանձնարարություններ

Ծառայություններ մատուցելու վերաբերյալ հանձնարարությունները կարող են տրվել ինչպես էլեկտրոնային, այնպես էլ ստորագրված փաստաթղթերի միջոցով: Եթե նախապես համաձայնեցված է որևէ ծառայության գինը և վճարման ժամկետները, ապա գործում է համաձայնեցված կարգը: Այն պարագայում, երբ տրված հանձնարարություններով ծառայությունների գինը և վճարման ժամկետները նախապես չեն համաձայնեցվել և /կամ/ տրվել է ծառայությունների ծավալից դուրս այլ հանձնարարություններ, ապա ենթակա են կիրառման Այլեքս փաստաբանական գրասենյակի կողմից սահմանված վճարները և ժամկետները. մասնավորապես որևէ հանձնարարություն իրականացնելու համար վճարման ենթակա գումարի չափը կազմում է 50,000 ՀՀ դրամից մինչև 150,000 ՀՀ դրամ՝ հանձնարարության իրականացման համար ծախսված յուրաքանչյուր ժամվա համար, որը ենթակա է վճարման՝ Այլեքսի կողմից այդպիսի պահանջ ներակայացվելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ծառայության գնի հաշվարկման համար հիմք են ընդունվում ներգրավվող անձնակազմի քանակը, որակավորումը, հանձնարարության իրականացման ժամերը, օրերը, դժվարությունը և այլ հանգամանքներ:

Նյութերի օգտագործման կարգը

 - Կայքում տեղակայված նյութերն օգտագործելիս կամ  հղում կատարելիս «Այլեքս փաստաբանական գրասենյակ» գրառումը և ակտիվ հղում կայքի համապատասխան էջ տեղադրելը պարտադիր է

 -Հեղինակային նյութերն արտահայտում են միայն նյութի հեղինակների կարծիքը որևէ հարցի վերաբերյալ :

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital