2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ընդունված ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին օրենքով  օրենսգիրքը լրացվել է 80.1-ին հոդվածով, որը սահմանում է էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթերը ներկայացնելու կարգը:

Հստակեցվել են ծնողական իրավունքներից զրկելու հիմքերը

Ծնողական իրավունքներից զրկելու հիմքը ծնողի կողմից դրսևորվող այս կամ այն հակաօրինական վարքագիծն է, որը վտանգում է երեխայի առողջ ու բնականոն զարգացմանը: Թեև ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքով սահմանված էին ծնողական իրավունքներից զրկելու համար հիմք հանդիսացող ծնողների հակաօրինական վարքագծերը, այնուամենայնիվ դրանց դրսևորման ժամկետների և կիրառման այլ պայմանների առումով դատական պարակտիկայում դատարանների կողմից տրվում էին տարաբնույթ մեկնաբանություններ:

Ծնողական իրավունքներն ու դրանց իրականացումը.

Հայաստանի Հանրապետությունում ծնողական իրավունքներն իրականացնելիս  ճանաչվում է ծնողների իրավահավասարությունը:
Երեխաների դաստիարակությունն ու կրթությունը կազմակերպելու, նրանց ֆիզիկական, հոգեկան, հոգևոր և բարոյական զարգացմանը մասնակցելու, նրանց իրավունքներն և շահերը ներկայացնելու, նրանց հետ անարգել շփվելու իրավունքներն այն հիմնական իրավունքներն են, որոնցից ածանցվում են ծնողների համար օրենսդրությամբ սահմանված մի շարք այլ իրավունքներ:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital