Հայաստանի հանրապետության արդարադատության նախարարը 16 հունիսի 2017 թվականին տվել է N 01 պաշտոնական պարզաբանումը Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի 142-րդ հոդվածի 1-ի մասի դրույթների վերաբերյալ:

ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 308 հոդվածի համաձայն Հարկային մարմինը հարկ վճարողների իրազեկման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ձևով և կարգով հարկային մարմնի պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակում է՝

Քաղաքացի-պարտապանին պատկանող գույքի տեսակները, որոնց նկատմամբ չի թույլատրվում տարածել բռնագանձում, ամրագրված է «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital