Սնանկություն. Ընկերությունը կամ ֆիզիկական անձին սնանկ ճանաչելու հիմքերը, կարգը և ժամկետները

Սնանկության դիմում կարելի է ներկայացնել ինչպես իրավաբանական անձի, այնպես էլ ֆիզիկական անձի դեմ: Սնանկության մասին ՀՀ օրենքը սահմանում է այն հիմքերը, որոնց դեպքերում հնարավոր է դիմել դատարան պարտապանին սնանկ ճանաչելու նպատակով

Պարտապանին սնանկ ճանաչում է դատարանը կամ պարտատիրոջ կողմից տրված դիմումի հիման վրա, կամ երբ պարտապանն ինքն է կամավոր կերպով դիմում դատարան իրեն սնանկ ճանաչելու պահանջով:

Քաղաքացիական վեճերով հայցադիմումի նմուշներ յուրաքանչյուրը կարող է գտնել ինչպես դատական համակարգի պաշտոնական՝ www.court.am կայքից, այնպես էլ դատական գործերի հետ նախկինում առնչված ծանոթներից: Ավելին, նմուշի բացակայության պայմաններում, անգամ, քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով ամրագրված՝ հայցադիմումին ներկայացվող պահանջներին ծանոթանալով, կարելի է կազմել քննարկվող դատավարական փաստաթուղթը: Եթե հայցադիմումի կազմման դատավարական պահանջները լինում են պահպանված, դատարանն անպայմանորեն այն ընդունում է վարույթ և իրականացնում գործի քննությունը:

«Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականի դեկտեմբերի 25-ի ՀՕ-51-Ն օրենքում 17 հունիսի 2016 թ-ին ընդունված օրենքով կատարվել են որոշակի փոփոխություններ, որոնք ուժի մեջ են մտել 17 հուլիսի 2016-թ-ին:

Ի թիվս այլոց ավելացվել է կանխատեսվող սնանկության մասին նոր դրույթ

Օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասը լրացվել է հետևյալ բովանդակությամբ 2.2-րդ մասով.
«2.2. Պարտապանն իրավունք ունի դիմելու դատարան կանխատեսվող սնանկության դեպքում, երբ ակնհայտ է, որ առաջանալու են սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ և 2.1-ին կետերով նախատեսված `պարտապանի սեփական սնանկությունը ճանաչելու հիմքերը»:

© 2010 Այլեքս իրավաբանական գրասենյակ.  
Այլեքս ™ Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են

 

Կայքի պատրաստումը՝
Popoke.Digital